Java Bean Validation (JSR 303) definierar en meta-data-modell och ett API för validering av klasser. Implementationer av denna specifikation gör det möjligt att definiera och utföra validering med hjälp av annotationer eller xml. Exemplet nedan illusterar detta för ett användarnamn:

@NotNull
@Size(min = 5, max = 20)
@Pattern(regexp = "[a-zA-Z0-9\\._-]+")
private String userName;

Bean Validation är inte knutet till något speciellt ramverk eller lager. Det finns däremot bra stöd för Bean Validation i flertalet populära ramverk, såsom Hibernate och JSF 2. Dessutom är det enkelt att utföra validering via API:t:

import javax.validation.ConstraintViolation;
import javax.validation.Validation;
import javax.validation.Validator;
import javax.validation.ValidatorFactory;
...
ValidatorFactory factory = Validation.buildDefaultValidatorFactory();
Validator validator = factory.getValidator();
Set<ConstraintViolation<Customer>> constraintViolations = validator.validate(customer);

För att komma igång med ett Bean Validation (Hibernate Validator 4.x är referensimplementationen) i ett Maven-projekt lägg till följande beroenden i din pom:

<dependency>
 <groupId>org.hibernate</groupId>
 <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
 <version>4.2.0.Final</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.slf4j</groupId>
 <artifactId>slf4j-jdk14</artifactId>
 <version>1.6.1</version>
</dependency>

Används Hibernate eller JSF 2 räcker det oftast med att lägga till ovanstående beroenden så länge de finns tillgängliga i applikationens class path. Används JSF 2 går det till exempel att aktivera validering för ett inmatningsfält på följande sätt:

<h:inputText value="#{customer.age}">
  <f:validateBean/>
</h:inputText>

Bean validation stödjer dessutom validering av grupper som gör det möjligt att validera olika aspekter av ett objekt:

@Min(value=15, groups=AgeCheck.class)
private int age;