Vårt arbete med miljö följer ISO 14001-standarden. Nedan hittar du vår miljöpolicy.

Cygni är ett kompetens- och innovationsföretag med fokus på att vara den bästa arbetsgivaren för en skicklig och ambitiös IT-konsult. Vår ambition är att vara drivna och ambitiösa IT-konsulter med hög strävan av att göra nytta, både i företaget och i vår omvärld. Cygni ger medarbetarna förutsättningar att kunna ta miljöhänsyn i det dagliga arbetet och att följa bindande krav.

Cygni arbetar aktivt för att bevara och förbättra miljön. Detta sker genom ett konsekvent utnyttjande av miljövänliga produkter, återanvändning och en ansvarsfull hantering av avfall.

Övergripande hållbarhetsmål upprättas för att nå ständiga förbättringar av miljöprestanda och arbetssätt och omfattar hela Cygni. Målen uppnås genom att Cygni upprättar mål och handlingsprogram enligt rutiner i miljöplanen.

Vi arbetar ständigt för att minska negativ miljöpåverkan från driften av verksamheten genom kretsloppstänkande och effektiv hushållning med energi och andra resurser. Detta gör vi genom att:

  • sätta uppföljningsbara och mätbara miljömål som följs upp regelbundet
  • minska miljöpåverkan från resor, konferenser, materialanvändning och energi genom att välja moderna och miljöanpassade produkter, transportsätt och arbetssätt med låg miljöpåverkan

Genom vår roll som IT-konsultföretag med den största andelen av verksamheten förlagd till kundens lokaler och med beaktande av de regler och policys som gäller inom dessa verksamheter, kan med fog Cygni karaktäriseras som ett företag som värnar om ett resurssnålt samhälle.

Vi följer de bindande krav som berör företaget.

Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar miljöarbetet för att höja vår miljöprestanda.