Verva har under hösten genomfört en samordnad regional ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster. De avropsberättigade organisationerna är 52 statliga myndigheter, 19 kommuner och 9 stiftelser, samtliga med huvudsäte i Stockholm. Bland annat ingår Skatteverket och Rikspolisstyrelsen, två myndigheter med omfattande IT-utveckling.

Cygni AB valde i upphandlingen att ingå i en konstellation tillsammans med Input consulting AB. Denna konstellation har nu erbjudits att teckna ramavtal med Verva. Undertecknandet av avtalen sker i februari.

Avtalen löper på två år och beräknas omsätta totalt 740 miljoner kroner per år under avtalsperioden.