Cygni är Sveriges Bästa Arbetsplats, en av anledningarna till det är att personalen fått bestämma hur cheferna ska vara.

Det finns många olika bitar som måste klaffa för att skapa och underhålla en bra arbetsplats. En är chefsskapet där Cygni alltid har haft konsulternas önskemål och krav som utgångspunkt. För ett antal år sedan satte konsulterna även dessa på pränt i en konsultchefshandbok under en vårkonferens. Här kommer ett axplock.

En konsultchef på Cygni är inkluderande

Att vara inkluderande innebär för oss att en konsultchef ser och uppmärksammar alla i sin grupp. Man favoriserar inte en person eller delmängd av gruppen. Det innebär också att en konsultchef på Cygni lägger fokus på de som själva inte är bäst på att ta kontakt eller påkalla uppmärksamhet. Sist men inte minst är cheferna på Cygni pragmatiska och tillmötesgående. (Varför krångla till saker om det inte behövs?)

En konsultchef på Cygni är engagerad och intresserad av sina medarbetare

Alla konsultchefer på Cygni har en tät dialog med alla konsulter i gruppen. Man har kontakten på det sätt som passar bäst för den enskilda konsulten: lunchar regelbundet, chattar, ringer eller kommer förbi på uppdraget för att stämma av läget. Alla kan ha perioder som är extra stressiga eller tunga av olika skäl och på Cygni är cheferna proaktiva i frågor om hälsa, stress, missbruk, missnöje eller liknande.

En konsultchef på Cygni är generös och rättvis

Vi använder företagskortet vid gemensamma träffar som är öppna för hela företaget, hela gruppen eller en väl definierad delgrupp. Det innebär att kortet inte får användas i andra sammanhang där vissa Cygnianer är exkluderade och används med förstånd och med undvikande av excesser

En konsultchef på Cygni har god affärsmoral

En konsultchef behandlar samtliga anställda, kollegor, potentiella rekryter, kunder och leverantörer med respekt. Man är ärlig öppen och sanningsenlig i dialogen med sin omgivning och gör lönsamma affärer där både Cygni och våra kunder ska tjäna pengar, även på lång sikt.

En konsultchef för en aktiv dialog med konsulterna

En konsultchef jobbar aktivt för att lära känna konsulten som är så mycket mer än ett CV. Konsultchefen är en god lyssnare och är lyhörd för vad konsulten vill och menar. Konsultchefen är den som tar initiativ till möten, träffar, luncher men även ta spontan kontakt med konsulten genom att ringa, mejla eller snackas vid på konsultmöten. Varje vecka – förutom under ledigheter – kommunicerar konsultchefen nyheter till konsulterna via veckobrev där aktuellt säljläge, rekryteringsprospekts osv beskrivs.

En konsultchef ser till att det finns något för alla

På Cygni har vi konsultmöten och gruppaktiviteter ungefär var tredje vecka. Detta är ett tillfälle då konsultchefen har möjlighet att stämma av läget med konsulterna. Dessutom får konsulterna möjlighet att träffa sina medarbetare under avslappnade former. Det är viktigt att alla konsulter känner sig inkluderade i gruppen. Det ligger därför på konsultchefens bord att se till att gruppaktiviteter och konsultmöten erbjuder något för alla i gruppen. Konsultchefen ser till att få dynamiska konstellationer inom gruppen. Konsultchefen lära också känna konsulter från andra grupper på Cygni. Dels för att kunna hoppa in som vikarierande konsultchef men även för att förstå konsultens behov och önskemål vid införsäljning av nytt uppdrag.

Konsultchefen stöttar i kompetensutveckling

Grunden för konsultens kompetensutveckling ligger i kompetensutvecklingsplanen som tas fram tillsammans med konsultchefen under utvecklingssamtalet. Konsulten har stor frihet i sin kompetensutveckling men planen måste också fokusera på konsultens säljbarhet inom Cygnis verksamhet. Cygni är därför villiga att investera i konsultens långsiktiga mål. Konsultchefen medverkar till synergieffekter mellan konsulter genom att exempelvis tipsa om en kollega har gått en bra kurs eller genom att stimulera den interna teknikdiskussionen. Konsultchefen möjliggör också kunskapsöverföring mellan konsulter genom att sammanföra personer aktivt.

Konsultchefen som säljare

Konsultchefer på Cygni har även en roll som säljare. Som säljare fokuserar man på alla konsulter, inte enbart den egna gruppen. Det är därför naturligt att konsulterna även har kontakt med andra konsultchefer.

Nedan följer några generella punkter som gäller för Cygnis sälj:

 • Arbeta för att varje uppdrag blir succé
 • Sträva efter väldefinierade uppdrag. Alla mår bra av att veta vad som skall göras
 • Sträva efter att uppdragen inte blir för långa
 • Informera konsulterna om marknadens efterfrågan genom att exempelvis visa vad vi får för förfrågningar
 • Säljaren anstränger sig för att hitta rätt uppdrag till konsulten. Detta innebär att konsultcheferna tillsammans måste diskutera varje affär för att kunna sälja rätt konsult till varje uppdrag. Uppdraget bör passa konsultens kompetensutvecklingsplan, i alla fall om det rör sig om ett längre uppdrag.

Vid införsäljning är det viktigt att konsulten är delaktig i säljprocessen. Säljaren gör därför följande:

 • Återkoppla till konsulten hur denne säljs in mot kund
 • Briefa konsulten ordentligt inför intervju, om uppdrag, om personer som ska delta på intervjun
 • Uppmuntra till möten/samtal med andra konsulter som har kännedom om kunden
 • Berätta när det är lämpligt, t.ex. i veckobrev, när en konsult ska på intervju och till vilket företag

Även vid förlängningar och löpande uppdrag är konsulten är involverad i säljprocessen. Säljaren:

 • Informerar konsulten om möten hos aktuell kund
 • Informerar kontinuerligt konsulten om uppdragets status och längd
 • Stämmer av med konsulten innan beslut om förlängning tas
 • Om det är ett längre uppdrag, lägger upp en långsiktig avrullningsplan
 • Stödjer en kontinuerlig dialog med konsulten och besöker denne på arbetsplatsen
 • Vidarebefordrar information/feedback från konsulten till de andra konsultcheferna

Sådär, nu har vi berättat lite om hur vi ser på chefsskap. Som allt annat vi gör är det kontinuerlig förbättring som gäller och får vi frågan om ett år så är det säkert något som har lagts till eller tagits bort!